All posts tagged: tropical

Baan Luang Rajamaitri Historical Inn

บ้านหลวงราชไมตรี Baan Luang Rajamaitri Historical Inn Location : ริมแม่น้ำจันทบูร จังหวัดจันทบุรี ( Chanthaburi, Thailand ) GPS : 12.612518, 102.113766 บ้านหลวงราชไมตรี มีอายุเก่าแก่นานกว่า 150 ปี ตั้งอยู่บนถนนสายแรกของจังหวัดจันทบุรี เป็นถนนเล็กๆ เลียบขนานไปกับแม่น้ำจันทบูร คั่นด้วยบ้านเรือนเก่าแก่มากมายริมแม่น้ำ เป็นแหล่งชุมชนที่คึกคักมาตั้งแต่อดีตไม่เคยขาดสาย ทายาทของหลวงราชไมตรีมอบบ้านหลังนี้ ให้กับชุมชนริมน้ำจันทบูร เพื่อพัฒนาเป็นโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสถาปัตยกรรม โดยมีหลักแนวคิดให้ทุกคนในชุมชนมีส่วนรวมในการพัฒนาอนุรักษ์และร่วมกันเป็นเจ้าของ ปัจจุบันเปิดให้บริการเป็นที่พักขนาดเล็กสไตล์ Boutique Hotel ในชื่อ”บ้านพักประวัติศาสตร์หลวงราชไมตรี” อาคารหลังนี้ได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2558 โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

Leave a comment

Baan Yoo Yen

Baan Yoo Yen Architect : TA-CHA Design  Location : Nonthaburi Area : 450 sq.m. Year : 2013 จากการทำการบ้าน, เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ของผู้ออกแบบ ทำให้เกิดการแปลงข้อมูลในการออกแบบบ้านหลังนี้เป็นรูปธรรม คือ “ชาน” ซึ่งชานนี้จะทำหน้าที่ “เชื่อม” เชื่อมคนกับคน (เนื่องจากเป็นครอบครัวขยาย มีคน 3 รุ่น 2 ครอบครัว มาอยู่ในบ้านหลังนี้) เชื่อมคนกับธรรมชาติ (เนื่องจากเจ้าของเป็นคนรักต้นไม้และธรรมชาติ) เชื่อมคนกับสิ่งแวดล้อม (มุมมองจากในบ้านสามารถมองออกมานอกบ้านได้โดยง่ายและปลอดภัย เนื่องจากอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่า จึงทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนบ้าน) In relation to a lot of research […]

Leave a comment

พิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน

พิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน Living Museum Location : Mae Hong Son ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่นประจำปี 2556 โดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ในประเภทอาคารสถาบันและอาคารสาธารณะ เป็นบ้านไม้สองชั้น ที่ปรับปรุงให้เป็นศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยยังคงอนุรักษ์ลักษณะเด่นของบ้าน เช่น บ่อน้ำบริเวณลานนอกบ้าน และบันไดที่มีรายละเอียดของลูกตั้งเป็นเอกลักษณ์ของบ้านในเมืองแถบแม่ฮ่องสอน     link : โครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน

Leave a comment