All posts tagged: park

พระที่นั่งสันติชัยปราการ

พระที่นั่งสันติชัยปราการ ออกแบบโดย พลอากาศตรีอาวุธ เงินชูกลิ่น ศิลปินแห่งชาติ ตั้งอยู่บนถนนพระอาทิตย์ ปรับภูมิทัศน์โดยรอบเป็นสวนสาธารณะริมแม่น้ำเจ้าพระยา “สวนสันติชัยปราการ”     

Leave a comment