Oblivious Cinema : KASEMSOOK, Petchaburi

Leave a comment
Architecture, cinema, Heritage Bldg., Modern_Thai

Oblivious Cinema :
KASEMSOOK, Petchaburi

โรงหนังเกษมสุข อยู่ใจกลางตลาดท่ายาง เพชรบุรี
สร้างประมาณปี พ.ศ. 2496 ภายในมี 2 ชั้น ไม้ภายนอกบางส่วนเป็นไม้มะฮอกกานี

ปัจจุบันเป็นโกดังเก็บของ มีการอยู่อาศัยข้างใน

โรงหนังเกษมสุข-01-lowresโรงหนังเกษมสุข-02-lowresโรงหนังเกษมสุข-04-lowresโรงหนังเกษมสุข-09-lowres

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s