Siam Square One

Leave a comment
Architecture

Siam Square One

Designer : Archen Architect

ภาพชุดนี้ถ่ายตอนโครงการยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีนัก แต่พอเห็นเค้ารางของสิ่งที่จะเกิดขึ้น ก็รู้สึกว่าถ้าปล่อยให้สถาปัตยกรรมได้เติบโตขึ้นซักพัก อาจจะได้ผลลัพธ์ของ space อย่างที่สถาปนิกตั้งใจอย่างแท้จริง

SQ1-06-lowres-CC   SQ1-43-lowres-CC SQ1-37-lowres-CCSQ1-63-lowres-CCSQ1-60-lowres-CCSQ1-48-lowres-CCSQ1-44-lowres-CCSQ1-68-lowres-CCSQ1-15-lowres-CC SQ1-32-lowres-CCSQ1-05-lowres-CC

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s