อาคารช่างกลการเกษตร

Leave a comment
Architecture, Heritage Bldg., Modern_Thai, university

อาคารช่างกลการเกษตร
มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Architects : เทอดทูล ขำวิลัย
Location : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ,นครราชสีมา
RMUTI (Rajamangala University of Technology Isan) ,Nakorn Ratchasima

รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ปี 2557 โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ราชมงคลอีสาน-01-lowresราชมงคลอีสาน-05-lowresราชมงคลอีสาน-06-lowresโคราช-1274-lowresราชมงคลอีสาน-08-lowresราชมงคลอีสาน-09-lowresราชมงคลอีสาน-10-lowresโคราช-1381-lowresราชมงคลอีสาน-13-lowresราชมงคลอีสาน-15-lowresราชมงคลอีสาน-20-lowres

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s