บ้านท่านขุนรัฐวุฒิวิจารณ์

Leave a comment
Heritage Bldg., Traditional_Thai

บ้านท่านขุนรัฐวุฒิวิจารณ์

Location :  จังหวัดนครศรีธรรมราช

รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ปี 2556 โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

บ้านท่านขุนรัฐวุฒิวิจารณ์-05-lowresบ้านท่านขุนรัฐวุฒิวิจารณ์-11-lowresบ้านท่านขุนรัฐวุฒิวิจารณ์-12-lowresบ้านท่านขุนรัฐวุฒิวิจารณ์-13-lowresบ้านท่านขุนรัฐวุฒิวิจารณ์-17-lowres

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s