บ้านใบตาล

Leave a comment
Heritage Bldg., Traditional_Thai

บ้านใบตาล

Location :  จังหวัดสงขลา

รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ปี 2556 โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

บ้านใบตาล สิงหนคร-02-lowresบ้านใบตาล สิงหนคร-12-lowresบ้านใบตาล สิงหนคร-16-lowresบ้านใบตาล สิงหนคร-17-lowresบ้านใบตาล สิงหนคร-18-lowres

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s